Domača stran Dokumentacija Za razvijalce

Uvod

Referenco metod Web Maps knjižnice je enostavno dodati v vaš MapBasic program. V program vključite "MWMaps.MapBasic.def" in uporabite metode opisane v nadaljevanju.

MWMaps Sample

 

Trenutno Web Maps knjižnica mwmaps.dll ni registirana v .NET Global Accembly Cache (GAC) zato mora biti .MBX v isti mapi, kot Web Maps knjižnica.

Primeri se nahajajo v mapi %localappdata%\Mastersoft\mwmaps.

Minimalne sistemske zahteve

Metode

Inicializacija

Metode Vrnjena vrednost Opis
Debug(mode) Brez V načinu razhroščevanja se izpisujejo dodatna sporočila, ki so uporabna v času razvoja programske opreme.
 • mode (Logical): True - način razhroščevanja.
Dispose() Brez Važno. Metodo je potrebno obvezno klicati pred izhodom iz programa. Običajno se uporabi v MapBasic dogotkovni metodi EndHandler().
Initialize() Logical Ob uspešni inicializaciji vrne vrednost True drugače false. Če je bila knjižnjica že uspešno inicializirana prav tako vrne True. Po uspešni inicializaciji so na voljo vse ostale metode knjižnice.
GetAppRevision() Integer MWMaps revizija pomnožena s 100.
GetAppVersion() Integer MWMaps verzija pomnožena s 100.
SetAppCopyrightNotice(text) Brez Besedilo se prikaže v oknu Vizitka aplikacije.
 • text (String): Besedilo za prikaz v Vizitki aplikacije.
SetAppName(text) Brez  Besedilo se uporabi v sporočilih in naslovih oken.
 • text (String): Če je podan prazen String se uporabi privzeto ime aplikacije.
IsServiceAvailable(service) Logical Vrne True, če je storitev na voljo.
 • service (Integer): SERVICE_STREET_VIEW (1), SERVICE_EXIF_TABLE (4)

Prikaz vsebine storitev

Metode Vrnjena vrednost Opis
ShowContent(service, parameters) Logical Prikaže vsebino želene storitve.
 • service (Integer): SERVICE_STREET_VIEW (1), SERVICE_EXIF_TABLE (4)
 • parameters (String): JSON (UTF8) String s parametri. Za določitev parametrov lahko uporabite pomožne funkcije ParamX.

  SERVICE_STREET_VIEW (1)
  • p1 (Float): X koordinata v trenutnem MapBasic koordinatnem sistemu.
  • p2 (Float): Y koordinata v trenutnem MapBasic koordinatnem sistemu.
  • p3 (Float): Radij krožnice v metrih, ki se uporabi za iskanje stojišča fotografij. Če je vrednost manjša od 50 se uporabi najbližje stojišče.  Če je podana vrednost 0, se uporabijo nastavitve, ki jih je nastavil uporabnik. Prizveta vrednost je 50m.

  SERVICE_EXIF_TABLE (4)
  • p1 (String): Pot ozirokama mapa, ki bo inicialno prikazana v oknu Izbor fotografij. Privzeta vrednost parametra je prazen string (""").
  • p2 (String): Napis v oknu izbor fotografij.
  • p3 (String): Jezik metapodatkov (en, sl, ...)

CloseContentWindow(service) Brez Zapre okno vsebine storitve.

Jezik storitev

Metode Vrnjena vrednost Opis
GetLanguage(service) String Vrne kodo jezika, ki se trenutno uporablja za prikaz vsebine storitve ali uporabniškega vmesnika.
 • service (Integer): SERVICE_USER_INTERFACE  (0), SERVICE_STREET_VIEW (1),SERVICE_EXIF_TABLE (4).

GetLanguageList(service) String Vrne spisek podprtih jezikov storitev, ki jih lahko uporabimo v metodi SetLanguage(). Kode jezikov so ločene z vejico. String lahko dekodirate s metodo GetStringPart().
 • service (Integer): SERVICE_USER_INTERFACE  (0), SERVICE_STREET_VIEW (1), SERVICE_EXIF_TABLE (4).
IsLanguageSupported(service, language) Logical Vrne True, če je jezik v storitvi ali uporabniškem vmesniku podprt.
 • service (Integer): SERVICE_USER_INTERFACE  (0), SERVICE_STREET_VIEW (1), SERVICE_EXIF_TABLE (4).
 • language (String): Koda jezika. Velikost črk v parametru ni pomembna. Na primer, za angleški jezik uporabite en.
SetLanguage(service, language) Logical Vrne True, če je jezik storitve ali uporabniškega vmesnika uspešno spremenjen.
 • service (Integer): SERVICE_USER_INTERFACE  (0), SERVICE_STREET_VIEW (1), SERVICE_EXIF_TABLE (4), SERVICE_ALL(100).
 • language (String): Koda jezika. Velikost črk v parametru ni pomembna. Na primer, za engleški jezik uporabite en.

Transformacija za karte brez projekcije

Metode Vrnjena vrednost Opis
SetTransformCoordSys(coordSysClause) Brez Določitev projekcije, ki se uporabi za transformacijo kart brez projekcije.
 • coordSysClause (String): MapBasic klavzula koordinatnega sistema. Uporabite takšno projekcijo, ki najbolj ustreza uporabljenim koordinatam objektov sloja.
SetTransform(coordSysClause, multiplierX, multiplierY, displacementX, displacementY)) Brez Določitev transformacijskih paramterov, ki se uporabijo za transformacijo kart brez projekcije.
 • coordSysClause (String): MapBasic klavzula koordinatnega sistema. Uporabite takšno projekcijo, ki najbolj ustreza uporabljenim koordinatam objektov sloja.
 • multiplierX (Float): Določitev množitelja za X koordinato. Množitelj je zelo odvisen od GIS sistema karte. Koordinate kart v MapInfo Professional naraščajo navzgor in v desno. Privzeta vrednost je 1.
 • multiplierY (Float): Določitev množitelja za Y koordinato. Privzeta vrednost je 1.
 • displacementX (Float): Seštevanec ali odštevanec, ki se prišteje ali odšteje X koordinati pred izvedbo transformacije. Privzeta vrednost je 0.
 • displacementY (Float): Seštevanec ali odštevanec, ki se prišteje ali odšteje Y koordinatam pred izvedbo transformacije. Privzeta vrednost je 0.

Nastavitve

Metode Vrnjena vrednost Opis
AboutDlg() Brez Prikaže okno z Vizitko programa.
PreferencesDlg() Logical Prikaže okno z nastavitvami. Vrne True, če je uporabnik kliknil gumb V redu.
PreferencesDlgOptions(flags) Brez Nastavitve za okno z nastavitvami.
 • flags (Integer): 0 - Privzete nastavitve.

Naročnina

Metode Vrnjena vrednost Opis
IsAdminLicense() Logical Vrne True, če naročnina uporabniku omogoča upravljanje z nastavitvami aplikacije.
IsTrialLicense() Logical Vrne True, če aplikacija deluje v preizkusnem načinu.
GetActivationKey() String Ključ za aktiviranje izdelka.
GetLicenseExpirationDate(service) String Datum poteka trenutno aktivne licence v formatu YYYYMMDD.
 • service (Integer): SERVICE_STREET_VIEW (1), SERVICE_EXIF_TABLE (4).

Pomožne metode

Metode Vrnjena vrednost Opis
GetStringPart(composedString, separator, partIndex) String Znakovni niz (String) razdeli na posamezne dele in vrne zahtevan del.
 • composedString (String): Znakovni niz (String), ki ga deli določen znak, na primer: 1,2,3,4.
 • separator (String): Znak, ki deli dele znakovnega niza. Na primer, vejica.
 • partIndex (Logical): Del znakovnega niza, ki ga želimo. Prvi del ima indeks 0.
GetStringPartsLength(composedString, separator) Integer Vrne število delov v znakovnem nizu. Na primer, za znakovni niz 1,2,3,4 vrne 4.
 • composedString (String): Znakovni niz (String), ki ga deli določen znak, na primer: 1,2,3,4.
 • separator (String): Znak, ki deli dele znakovnega niza. Na primer, vejica.
IsInternetConnected(silent) Logical Vrne True, če je uporabnik priključen v Internet. Tudi, če vrne True ni garantirano, da se bo uporabnik lahko povezal s specifičnim internetnim naslovom.
 • silent (Logical): False - Prikaže sporočilo, če uporabnik ni povezan v Internet.
MessageBox(text, buttons, icon) Integer Prikaže okno za prikaz sporočil z določenim besedilom, gumbi in ikono. Vrnjena vrednost je ena od RESULT vrednosti: RESULT_NONE (0), RESULT_OK (1), RESULT_CANCEL (2), RESULT_ABORT (3), RESULT_RETRY (4), RESULT_IGNORE (5), RESULT_YES (6), RESULT_NO (7).
 • text (String): Besedilo za prikaz v oknu za prikaz sporočil.
 • buttons (Integer): Ena od BUTTONS vrednosti, ki določa kateri gumbi se naj prikaže v oknu za sporočila: BUTTONS_OK (0), BUTTONS_OK_CANCEL (1), BUTTONS_ABORT_RETRY_IGNORE (2), BUTTONS_YES_NO_CANCEL (3), BUTTONS_YES_NO (4), BUTTONS_RETRY_CANCEL (5).
 • icon (Integer): Ena od ICON vrednosti, ki določa katera ikona se naj prikaže v oknu za sporočila: ICON_NONE (0), ICON_ERROR (16), ICON_QUESTION (32), ICON_WARNING (48), ICON_INFORMATION (64).
ParamFFF(p1, p2, p3)
String Vrne parametre v JSON obliki, ki se uporabijo v metodi ShowContent() in drugih.
 • p1 - p3 (Float): Vrednost parametra.
ParamSSS(p1, p2, p3) String Vrne parametre v JSON obliki, ki se uporabijo v metodi ShowContent() in drugih.
 • p1 - p3 (String): Vrednost parametra.
ReplaceEx(expression, oldValue, newValue, compare) String Vrne znakovni niz, ki ima zamenjane vse vrednosti oldValue z vrednostmi newValue.
 • expression (String): Originalni znakovni niz.
 • oldValue (String): Znakovni niz katerega želimo zamenjati.
 • newValue (String): Znakovni niz, ki bo nadomestil vse vrednosti oldValue.
 • compare (Integer): Numerična vrednost s katero predpišemo načim primerjave pri iskanju vrednost oldValue. COMPARE_METHOD_BINARY (0) - Binarna primerjava. COMPARE_METHOD_TEXT (1) - Tekstualna primerjava.

Obravanje napak

Izjeme Vrednost Opis
LastErrorCode() Integer Številka zadnje MapBasic napake ali izjeme.
LastErrorMessage() String Sporočilo zadnje napake, ki se ujema s številko napake, ki jo vrne LastErrorCode().

Izjeme metod

Izjeme Vrednost LastErrorCode() Opis
UnauthorizedAccessException 100 Knjižnica ni inicializirana. Najprej kličite metodo Initialize().
ArgumentExceptionJSON 101 JSON parametri niso v pričakovani obliki.
ArgumentException 102 Parametri niso v pričakovani obliki.
MapBasicException MapBasic številka napake MapInfo MapBasic napaka.

Omejitve testne različice

Delovanje testne različice ni časovno omejeno. Omejitve so lahko v obliki števila prikazov vsebin ali števila poizvedb. Kljub temu, če dosežete dnevno omejitev, bo program naslednji dan deloval. Na vsebinah so lahko prikazana lokacijsko povezanega obvestila.

V kolikor smatrate, da boste Web Maps uporabljali intenzivneje, lahko naročnino na storitev kupite in aktivirate in tako uporabljate želen obseg storitev za določeno obdobje brez omejitev. Za ogled vseh možnosti izberite ikono nastavitve Nastavitve na Web Maps orodni vrstici. Možnosti aktiviranja se nahajajo v predelu Naročnina.

Primer prikaza lokacijsko povezanega obvestila Google Ads (v levem spodnjem kotu okna).

Primer prikaza lokacijsko povezanega obvestila Google Ads

Omejitve različice z veljavno naročnino

V Web Maps z veljavno naročnino se ne prikazujejo lokacijsko povezanega obvestila, lahko pa jih vključite. Web Maps moduli z veljavno naročnino imajo vgrajene varnostne omejitve v obliki števila prikazov vsebin in števila poizvedb, ki so postavljene tako, da jih tudi pri intenzivni uporabi nikoli ne bi smeli preseči. Če sem vam to kljub temu zgodi, nas o tem obvestite na  . Ne pozabite pripisati aktivacijskega ključa. Kljub temu, če dosežete varnostno dnevno omejitev, bo program naslednji dan deloval.

Zasebnost

Ko program Web Maps vzpostavi povezavo z Mastersoft strežnikom le temu pošlje podatke o različici programske opreme Web Maps in ključ za aktiviranje, na podlagi katere se programu dodeli ustrezna funkcionalnost. Lahko beležimo tudi standardne informacije o računalniku med katere po navadi sodijo, na primer vaš naslov IP, različica brskalnika in področne ter jezikovne nastavitve. Izjava o zasebnosti Google storitev in vsebin vsebovanih v Web Maps. Za Google storitve in vsebine, ki so uporabljene v Web Maps veljajo naslednji pogoji uporabe.